Vincles Grup Crèdit Andorrà

Reassegurança

La reassegurança és una eina de gestió i optimització de l’ús del capital propi.

Amb la reassegurança s’aconsegueix una transferència del risc que contribueix a reduir el perfil del risc de la cartera d’assegurances i alhora li permet corregir els requisits de mínims de capitals.

Dissenyar la política de reassegurança òptima permet donar continuïtat a l’estratègia de negoci de la companyia. Per això, cal:

  • Seleccionar eficientment els riscos de grans valors assegurats i aplicar la prevenció de pèrdues com a eina de subscripció.
  • Millorar la qualitat dels productes incorporant innovacions en cobertures com a avantatge competitiu.
  • Mesurar periòdicament el resultat de l’aplicació del contracte de reassegurança per corregir les estratègies.