Vincles Grup Crèdit Andorrà

Solvència II

Solvència II és un projecte iniciat en el si de la Unió Europea perquè les companyies asseguradores operin dins els seus àmbits de responsabilitat amb un nivell de viabilitat (solvència) adequat. Es preveu que entri en vigor al 2014.

L’objectiu és millorar el control i la medició dels riscos (de mercat, operacionals, de crèdit i de liquiditat) a què estan exposades les asseguradores. Així, es millora la protecció dels assegurats i la rendibilitat i la transparència de les asseguradores.

Solvència II s’estructura en tres pilars:

  • Pilar I Quantitatiu: mesura d’actius, passius i capital.
  • Pilar II Qualitatiu: procés de supervisió i de control intern.
  • Pilar III Reporting: requeriments de transparència.

Neix la necessitat d’optimitzar i quantificar correctament la quantitat de capital requerit (SCR, de l’anglès Solvency Capital Requirement) que exigirà Solvència II.

Per això, caldrà identificar els mòduls de riscos que afecten la companyia d’acord amb la normativa:

  • SCR Market risk module.
  • SCR Counterparty risk module.
  • SCR Life underwriting risk module.
  • SCR Health underwriting risk module.
  • SCR Non-Life underwriting risk module.

Solvència II exigeix un esforç enorme d’adaptació i tindrà una incidència directa en la rendibilitat de les entitats.